Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Regulamin

REGULAMIN SERWISU RZESZÓW INFO

I. DEFINICJE

 • 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:

 1. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Rzeszów Info;
 3. Serwis Rzeszów Info – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem: rzeszow-info.pl , umożliwiający korzystanie z Usług;
 4. Usługi – usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info;
 5. Usługodawca – FUNDACJA MEDIÓW NIEZALEŻNYCH LIBERTAS przy Al. Tadeusza Rejtana 20 / A, 35-310 Rzeszów, RZ.XII NS-REJ.KRS/7703/23/418/REGON, KRS: 0001032694, NIP: 8133897045, REGON: 525130532.
 6. Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info; przez Użytkownika należy rozumieć także Konsumenta, chyba że z niniejszego Regulaminu wyraźnie wynika inaczej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Rzeszów Info, w tym w szczególności rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą adresów i numerów wskazanych poniżej:
  1. adres: FUNDACJA MEDIÓW NIEZALEŻNYCH LIBERTAS, Al. Tadeusza Rejtana 20 / A, 35-310 Rzeszów, Polska
  2. adres poczty elektronicznej: [email protected],
 4. Usługodawca nie jest sprzedawcą ani stroną jakichkolwiek umów dotyczących produktów i usług, o których informacje są wyświetlane na stronie Serwisu Rzeszów Info.
 5. Na stronie Serwisu Rzeszów Info w ramach informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich prezentowane są wyłącznie informacje o takich produktach i usługach dostępnych na rynku, w tym na rynku usług telekomunikacyjnych, przy czym są one prezentowane według subiektywnego wyboru Usługodawcy co do przekazywania informacji o poszczególnych produktach i usługach, a wszelkie opinie i artykuły publikowane przez Usługodawcę na stronie Serwisu Rzeszów Info stanowią wyłączny przejaw subiektywnych ocen Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin nie reguluje jakichkolwiek warunków zawierania umów dotyczących produktów czy umów o świadczenie usług, w tym usług telekomunikacyjnych czy relacji pomiędzy Użytkownikiem a innym przedsiębiorcą, a zamówienie kontaktu umożliwiającego przedstawienie przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, nie jest równoznaczne z zawarciem jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych czy jakiejkolwiek innej umowy. Użytkownik powinien szczegółowo zapoznać się z warunkami zawarcia takich umów określanymi przez takie podmioty przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z takimi podmiotami.
 7. Informacje o produktach i usługach podmiotów trzecich prezentowane na stronie Serwisu Rzeszów Info nie stanowią oferty handlowej Usługodawcy w rozumieniu przepisów prawa.
 • 3
 1. Z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług, może korzystać każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług, nie wymaga uprzedniego zarejestrowania w Serwisie Rzeszów Info, przy czym w przypadku korzystania z niektórych Usług wymagane jest udostępnienie określonych danych.
 3. Korzystanie z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info, jest nieodpłatne.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info dostępne są następujące Usługi:
  1. dostęp do treści umieszczonej na stronie Serwisu Rzeszów Info, w tym wyświetlanie i wyszukanie informacji i materiałów umieszczonych na stronie Serwisu Rzeszów Info, a w szczególności o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, artykułów, filmów, zdjęć, opinii i recenzji, a także wyszukiwanie zawartości Serwisu Rzeszów Info,
  2. porównywania informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi,
  3. przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich, w tym zawierające
  4. zamówienie kontaktu ze strony Usługodawcy,
  5. publikacja i umożliwienie przechowywania informacji, komentarzy, artykułów i opinii do prezentowanych na stronie Serwisu Rzeszów Info tematów, tekstów, materiałów, a także umieszczonych już informacji, komentarzy, artykułów i opinii,
  6. inne Usługi opisane w niniejszym Regulaminie.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info Usługodawca może organizować konkursy dla Użytkowników na zasadach odrębnie określonych w odpowiednich regulaminach.
 6. Do korzystania z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
  1. urządzenie posiadające dostęp do Internetu,
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść.
 8. Wszystkie umowy o świadczenie Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 9. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • 4
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na skutek wpisania przez Użytkownika adresu internetowego Serwisu Rzeszów Info oraz wyświetlenia strony Serwisu Rzeszów Info, w tym informacji umieszczonych na tej stronie, na czas korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu Rzeszów Info, w tym poszczególnych Usług.
 2. Użytkownik może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z korzystania z Usług, w tym przeglądania Serwisu Rzeszów Info.
 3. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu na skutek opuszczenia przez Użytkownika strony Serwisu Rzeszów Info.
 • 5
 1. Wszelkie spory z Użytkownikiem będącym Konsumentem będą rozpatrywane przez właściwe sądy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Użytkownika niebędącego Konsumentem.

IV. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH USŁUG

 • 6
 1. Na indywidualne żądanie Użytkownika, Użytkownik ma w każdym czasie dostęp do treści umieszczonej na stronie Serwisu Rzeszów Info, w tym wyświetlania informacji i materiałów umieszczonych na stronie Serwisu Rzeszów Info, a w szczególności informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, artykułów, filmów, zdjęć, opinii i recenzji, a także wyszukiwania zawartości Serwisu Rzeszów Info.
 2. W celu dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu Rzeszów Info, Użytkownik powinien wpisać adres internetowy Serwisu Rzeszów Info na stronie przeglądarki internetowej.
 3. W celu wyszukania zawartości Serwisu Rzeszów Info Użytkownik powinien na stronie Serwisu Rzeszów Info w polu aktywowanym po wciśnięciu symbolu „lupy” wpisać wyszukiwaną przez siebie informację oraz przycisnąć przycisk „Szukaj”.

 

 • 7
 1. Na indywidualne żądanie Użytkownika, Użytkownik w ramach podstrony Serwisu Rzeszów Info: „Najtańsza oferta” ma możliwość porównywania informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, w tym na podstawie poszczególnych kryteriów, poprzez ustawienie określonych parametrów za pośrednictwem Kreatora.
 2. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany skorzystaniem z danego produktu i usługi podmiotów trzecich będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, ma możliwość:
  1. przekierowania na stronę internetową danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na zasadach określonych w § 8 Regulaminu lub
  2. w przypadku gdy Usługodawca posiada uprawnienia do prezentowania oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – zamówienia kontaktu umożliwiającego przedstawienie przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 • 8
 1. Za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info możliwe jest przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich, w tym przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których produkty i usługi są przedmiotem informacji prezentowanych na stronie Serwisu Rzeszów Info, za pośrednictwem linków przekierowujących.
 2. Usługodawca nie jest właścicielem stron internetowych, do których odsyłają linki udostępnione na stronie Serwisu Rzeszów Info i nie jest autorem treści tam zamieszczonych. W przypadku gdy linki udostępnione na stronie Serwisu Rzeszów Info przekierowują do stron internetowych podmiotów trzecich, w tym umożliwiających pobranie udostępnionych na tych stronach programów, aplikacji i materiałów, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami takich stron internetowych, w tym warunkami licencji takich programów, aplikacji i materiałów oraz warunkami ich instalacji oraz innymi informacjami dotyczących korzystania z takich stron.
 3. Programy, aplikacje i materiały, do których odsyłają linki udostępnione na stronie Serwisu Rzeszów Info są pobierane bezpośrednio ze stron podmiotów, na których takie programy, aplikacje i materiały są umieszczone.
 • 9
 1. Za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info możliwe jest zamówienie kontaktu ze strony Usługodawcy w celu przedstawienia przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, poprzez wybranie opcji: „Zobacz ofertę” i przekazanie Usługodawcy danych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu (żądanie zamówienia kontaktu) lub przekierowanie poprzez link do strony Usługodawcy.
 2. W zależności od wyboru Użytkownika, kontakt ze strony Usługodawcy w celu przedstawienia przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na przekazany za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na przekazany za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info numer telefonu kontaktowego.
 3. Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info kontaktu ze strony Usługodawcy w celu przedstawienia przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, możliwe jest tylko w przypadku gdy Usługodawca posiada uprawnienia do prezentowania oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
 4. Zamówienie kontaktu umożliwiającego przedstawienie przez Usługodawcę oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy, będzie możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych danych osobowych Użytkownika oraz zgody na przedstawienie oferty produktów i usług danego przedsiębiorcy za pośrednictwem określonych środków komunikacji elektronicznej poprzez wybranie opcji: „Zamów kontakt”.
 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać one udostępnione za zgodą Użytkownika do danego przedsiębiorcy.
 6. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi zamówienia kontaktu ze strony Usługodawcy do czasu wysłania żądania zamówienia takiego kontaktu.
 • 10
 1. Za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info, możliwe jest publikowanie i przechowywanie informacji, komentarzy, artykułów i opinii do prezentowanych na stronie Serwisu Rzeszów Info tematów, tekstów, materiałów, a także umieszczonych już informacji, komentarzy, artykułów i opinii.
 2. Informacje, komentarze, artykuły i opinie mogą być publikowane przez Użytkownika w miejscach do tego przeznaczonych na stronie Serwisu Rzeszów Info, w tym na specjalnie przeznaczonych do tego podstronach Serwisu Rzeszów Info, za pośrednictwem udostępnionego formularza.
 3. W celu zamieszczenia informacji, komentarza, artykułu lub opinii może być wymagane podanie określonych danych przez Użytkownika, w tym w szczególności oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim) i adresu poczty elektronicznej.
 4. Informacje, komentarze, artykuły i opinie publikowane przez Użytkowników są wyłącznie subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników.
 5. Informacje, komentarze, artykuły i opinie publikowane są przez Użytkowników w ich własnym imieniu i na ich odpowiedzialność, a Usługodawca zapewnia wyłącznie możliwość ich przechowywania.
 6. Usługodawca nie moderuje informacji, komentarzy, artykułów i opinii publikowanych przez Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia informacji, komentarzy, artykułów i opinii publikowanych przez Użytkowników, jeżeli mają one charakter bezprawny, naruszają postanowienia Regulaminu lub jeżeli Usługodawca uzyskał informację, iż one lub działalność z nimi związana mogą mieć bezprawny charakter. Usługodawca poinformuje Użytkownika o usunięciu informacji, komentarzy, artykułów i opinii publikowanych przez Użytkownika i przyczynie takiego usunięcia poprzez adres elektorniczny.
 8. Informacje, komentarze, artykuły i opinie publikowane przez Użytkowników nie mogą mieć charakteru bezprawnego, a w szczególności nie mogą:
  1. naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub dobrych obyczajów lub zasady współżycia społecznego,
  2. naruszać praw własności intelektualnej, praw autorskich i innych praw, a także dóbr osobistych osób trzecich,
  3. naruszać tajemnicę prawnie chronioną, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa,
  4. zawierać treści pornograficznych, wulgarnych lub obraźliwych,
  5. zawierać treści reklamowych lub stanowić niezamówionej informacji handlowej,
  6. zawierać treści niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Rzeszów Info lub innych systemów informatycznych,
  7. nawoływać do naruszania prawa.
 • 11

Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia niektórych Usług mogą być uregulowane odrębnie w szczegółowych regulaminach dotyczących takich poszczególnych Usług.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 12
 1. Wszelkie informacje i treści umieszczone na stronie Serwisu Rzeszów Info oraz pozostała zawartość Serwisu Rzeszów Info są chronione prawem na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym nie uzyskuje licencji do jakichkolwiek informacji, treści, materiałów ani pozostałej zawartości Serwisu Rzeszów Info, a także znaków towarowych umieszczonych na stronie Serwisu Rzeszów Info.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług, w ramach dozwolonego użytku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. REKLAMACJE

 • 13
 1. Użytkownik może złożyć do Usługodawcy reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Rzeszów Info, w tym dotyczących Usług.
 2. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie na adres: FUNDACJA MEDIÓW NIEZALEŻNYCH LIBERTAS, Al. Tadeusza Rejtana 20 / A, 35-310 Rzeszów, Polska
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie usługodawca przekaże Użytkownikowi decyzję dotyczącą uznania albo braku uznania reklamacji na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INNE INFORMACJE 

 • 14
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Rzeszów Info w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest FUNDACJA MEDIÓW NIEZALEŻNYCH LIBERTAS, Al. Tadeusza Rejtana 20 / A, 35-310 Rzeszów, Polska
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info.
 3. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych, w tym cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określone są w .
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie i w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Każda wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 7. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Usługodawcy pisemnie na adres: FUNDACJA MEDIÓW NIEZALEŻNYCH LIBERTAS, Al. Tadeusza Rejtana 20 / A, 35-310 Rzeszów, Polska lub w formie elektronicznej  na adres [email protected].
 8. Usługodawca informuje, że wykorzystuje pliki tekstowe typu „cookies” na zasadach i w celach szczegółowo określonych w polityce prywatności
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Usługodawca zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego. Usługodawca wskazuje, że aktualna informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług, znajduje się w polityce prywatności .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 15
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Serwisu Rzeszów Info w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, które wynikają z korzystania przez Użytkownika z Serwisu Rzeszów Info, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Rzeszów Info, jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2019.
Podziel się

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama Drukarnia Rzeszów