Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Rusza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Od dnia 29.02.2024 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Informacja o zamknięciu naboru wniosków będzie uzależniona od zainteresowania tą formą wsparcia i zostanie podana z kilkudniowym wyprzedzeniem.
  • Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie|
Rusza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Źródło: Pixabay

Wniosek można składać w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (np. poręczyciele) elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego.
 
Wniosek w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym (parter) Urzędu: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 lub ul. Partyzantów 1A w Rzeszowie.
 
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy:

  • nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych w tut. Urzędzie umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • wykazali się w tut. Urzędzie efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu realizacji wcześniej zawartych umów  dot. aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

W przypadku braku kandydata na refundowane stanowisko pracy obowiązkowym jest zgłoszenie oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 

Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na jego pozytywne rozpatrzenie, decydującym jest rzetelność jego wypełnienia i dobre przygotowanie merytoryczne.

Wniosek należy przygotować z dużą starannością i rozwagą, dokonując wcześniej rozeznania co do dostępności i ewentualnego czasu oczekiwania na refundowane zakupy.

Proponowane we wniosku zakupy weryfikowane są pod kątem celowości, niezbędności i przydatności do pracy na refundowanym stanowisku pracy. W uzasadnionych przypadkach, w ramach poszczególnych wniosków, starosta może wyłączyć z objęcia refundacją wydatki, które nie są w sposób ścisły i bezpośredni związane z tworzonym stanowiskiem pracy. Dotyczy to również możliwości zmniejszenia kwoty refundacji na poszczególne zakupy, zwłaszcza jeżeli ich wartość została przeszacowana, tj. przekracza wartość sprzętu podobnego rodzaju ogólnie dostępnego na rynku o uśrednionym standardzie, w powiazaniu z tworzonym stanowiskiem pracy. Oznacza to, że po ostatecznej weryfikacji wniosku kwota przyznanej refundacji może różnić się od kwoty wnioskowanej. Może również zostać zaproponowana zmiana alokacji wydatków.
 
Zasadność kwot poszczególnych zakupów należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku ofert i co najmniej 2 kontrofert dot. każdego zakupu z osobna.
 
Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają weryfikacji. Przed wypełnieniem wniosku wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym w tut. Urzędzie Regulaminem w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Obwiązujące druki wniosków z dnia 07.02.2024 r. i innych dokumentów są do pobrania ze strony urzędu w zakładce – dokumenty do pobrania.
 
W przypadku złożenia niewypełnionego wniosku i/lub nie dołączenia wszystkich wymaganych załączników – wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie. Narzędzie do samodzielnej weryfikacji wniosku pod względem formalnym znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod nazwą „Lista kontrolna".


Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów