Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Powiat Rzeszowski

Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Rzeszowskiego

Nabór na rok szkolny 2024/2025 prowadzony jest w elektronicznym systemie vEdukacja: https://podkarpacie.edu.com.pl, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.
 • Źródło: Powiat Rzeszowski
Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Rzeszowskiego

Źródło: pixabay.com

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może złożyć podanie do każdej ze szkół    ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski, rejestrując konto kandydata na stronie internetowej: https://podkarpacie.edu.com.pl

 

 • Kandydat, po dokonaniu rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może: 
 1. złożyć wniosek elektronicznie – podpisać wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego profilem zaufanym – samo podpisanie wniosku profilem zaufanym nie jest wystarczające, należy jeszcze zaznaczyć opcję „złóż wniosek” (złożenie wniosku elektroniczne, nie wymaga składania wniosku w wersji papierowej)
 2. złożyć wniosek osobiście, wówczas należy wydrukować zarejestrowany w systemie wniosek, podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego                         i dostarczyć do szkoły I wyboru,

 

 • Kandydat, bez rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:
 1. pobrać ze strony szkoły formularz wniosku: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html
 2. uzupełnić ręcznie i podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego a następnie dostarczyć do szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski. 

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga: Na wspomnianym wyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę.

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Uwaga: Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

 

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i jest obowiązkowe

Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły należy pamiętać, że: 

 

 1. Można kandydować do trzech szkół
 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 

13.05.2024 r.

do

14.06.2024 r.

do godz. 1500

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 1500

od

21.10.2024 r.

do                

8.11.2024 r.1)

do godz. 1500

od

10.12.2024 r.

do                12.12.2024 r. 1)

do godz. 1500

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie  zawodowe skierowań na badania lekarskie, 
o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5  ustawy – Prawo Oświatowe

od 

13.05.2024 r. 

do

18.07.2024 r. 

od

24.07.2024 r.

do

09.08.2024 r.

od

21.10.2024 r.

do

15.11.2024 r. 1)

 

od

16.12.2024 r.

do

31.12.2024 r. 1)

3.Złożenie wniosku wraz  z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 

13.05.2024 r.

do

31.05.2024 r.

do godz. 1500

 

 

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 1500 

nie dotyczy2

nie dotyczy2

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 – Prawo oświatowe

od 

03.06.2024 r.

do

14.06.2024 r.

od 

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

5. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 

o których mowa w art. 137 ust. 1  pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1  pkt 4 – Prawo oświatowe

od 

03.06.2024 r.

do

14.06.2024 r.

II Termin 

do 

03.07.2024 r.3)

od 

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

nie dotyczy2

 

 

nie dotyczy2

6.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne), o których mowa 
w art. 140 ust. 2  - Prawo oświatowe

od 

03.06.2024 r.

do

14.06.2024 r.

II Termin 

do 

03.07.2024 r.3)

 

od 

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I Termin do 

14.06.2024 r.

II Termin do

03.07.2024 r.3)

do 26.07.2024 r. 

nie dotyczy2

nie dotyczy2

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I Termin do 

14.06.2024 r.

II Termin do

03.07.2024 r.3)

 

do 26.07.2024 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

I Termin do 

14.06.2024 r.

II Termin do

03.07.2024 r.3)

 

do 26.07.2024 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

10.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół 

od 

21.06.2024 r.

do 

08.07.2024 r.

do godz. 1500

 

-------------------

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

do 

09.07.2024 r.

 

 

 

do

29.07.2024 r.

do 

12.11.2024 r.1

do

13.12.2024 r.1

12.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych 
w oświadczeniach

do

12.07.2024 r.

 

 

do

01.08.2024 r.

do 

15.11.2024 r. 1)

do

17.12.2024 r. 1)

 

13.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16.07.2024 r.

do godz. 1200

 

05.08.2024 r.

do godz. 1200

do 

19.11.2024 r.1) 

do godz. 1200

 

do

20.12.2024 r1) 

do godz. 1200

14.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym5).

od 

16.07.2024 r.

do

18.07.2024 r.

do godz. 1400

 

 

 

od 

05.08.2024 r.

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

od 

19.11.2024 r.

do

06.12.2024 r. 

do godz. 1400 1)

od

20.12.2024 r.

do

31.12.2024 r. 

do godz. 1400 1)

 

15. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19.07.2024 r.

do godz. 1200

 

09.08.2024 r,

do godz. 1200

09.12.2024 r.

do godz. 1200 1)

03.01.2025 r.

do godz. 1200 1)

16.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 

19.07.2024 r.

do godz. 1400

 

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

 

09.12.2024 r. 

do godz. 1400 1)

03.01.2025 r.1) 

do godz. 1400 1)

17.

Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie

do

22.07.2024 r.

do godz. 1500

do

12.08.2024 r.

do godz. 1500

do 

10.12.2024 r.1)

do

07.01.2025 r.1)

19.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia

do

24.07.2024 r.

do

14.08.2024 r.

do

12.12.2024 r.1)

do

08.01.2025 r.1)

20. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

21.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

22.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 
się w pierwszym powszechnym dniu lutego (§ 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

2)   W ofercie edukacyjnej na rok 2024/2025 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 
się w pierwszym powszednim dniu lutego nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3)   Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić  do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie 
do wiadomości listy wyników, o których mowa w pkt 6-8.

4)   Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe).

5)    Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art. 134 ust 1  pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe).

Dodatkowe informacje:

 1. Zgodnie z art. 130 ust. 6 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900 
  z późn. zm.) czynności określone w art. 150 ust. 7-9 i art. 158 ust. 6-9 mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne - także w trybie obiegowym.
 2. Zgonie z zapisem § 10 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r poz. 2431) do zadań komisji należy: sporządzenie i przekazanie Kuratorowi Oświaty - w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty - informacji o wolnych miejscach w szkole w terminie określonym w tabeli.

 

WYKAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI

OBJETYCH SYSTEMEM vEDUKACJA NABÓR

 

 

 

 

 • Zespół Szkół w Sokołowie  Młp.
  ul. Lubelska 37
  36-050 Sokołów Młp.
  tel.: 17 772 90 09
  strona www: https://zssokolow.edu.pl/

 

 • Zespół Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie
  36-071 Trzciana  193
  tel.: 17 851 40 77
  strona www: http://www.zstw.pl/

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama Drukarnia Rzeszów